הרשמה לתיקון הטעויות בפוליסה ויתר הקופות

Reading Time: 2 minutes

משרד האוצר מורה לחברות הביטוח לחשב מחדש את זכויות העמיתים

 

מהימנות ושלמות המידע במערכות הגוף המוסדי,  תוך וציב ע תהליכי חישוב ועיבוד , על מנת שניתן יהיה להבטיח, ככל הניתן, כי זכויות עמיתים חושבו כיאות

 

אתר הכלכלן בשירות בלעדי

רישום לשירות תיקון טעויות בפוליסות ביטוח

תיקון טעויות בקרן השתלמות

תיקון טעויות בקרן פנסיה

תיקון טעויות בקופת הגמל

תודה על הפניה לאתר הכלכלן !האתר נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים בו כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם.

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form

 


1 כללי   גוף מוסדי מופקד על ניהול כספי ציבור.  מתוקף כך,  מוטלת עליו החובה לפעול בזהירותומיומנות  , תוך נקיטת כל האמצעים הסבירים לשם שמירה על הנכסים שבניהולו ועל הזכויותהנובעות מנכסים אלו. בין אלו, בסיס נתונים שלם ואמין מהווה רכיב מרכזי ביכולת התפעולוהניהול של גוף מוסדי,  בשל היות המידע בעל השפעה מכרעת על ניהולו התקין   , יציבותו ועלחישוב זכויות העמיתים או המבוטחים  (להלן ביחד – העמיתים  .) בפרט,  הסתמכות על מידעשאינו מאומת או אינו שלם עשויה להוביל לחוסר וודאות  , הן של גוף מוסדי והן של עמיתים  ,באשר לזכויותיו הפנסיוניות של עמית.  הנושא מקבל משנה תוקף נוכח תקנות הפיקוח עלשירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל),  התשס”ח-2008   , לפיהןבהעברת כספים הגוף המוסדי המקבל מסתמך על מידע שהתקבל מהגוף המוסדי המעביר, ולנוכח השימוש במידע באשר לזכויות הפנסיוניות של עמיתים על ידי גורמים מקצועיים(למשל בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני  .)   לאור האמור לעיל,  קיימת חשיבות רבה לכך שגוף מוסדי ינהל את המידע הקשור לזכויותעמיתים בצורה שתאפשר להציגו באופן שלם ואמין  , תוך זמן סביר. בנוסף, חשוב שגוף מוסדיינהל מידע זה באופן ממוכן,  כך שיוכל לבצע פיקוח ובקרה על ניהולן התקין של זכויותעמיתים  , וכדי שעמית יוכל לבצע מעקב ובקרה שוטפים לגבי זכויותי