דחיית תשלומי מעמ חדשות מס הכנסה הנחיות 2021

Reading Time: < 1 minute

דחיית תשלומי מעמ חדשות מס הכנסה הנחיות 2021

בשנה האחרונה לא מעט תקנות מס נפרצות או עוברות התאמה למצב המשבר הכלכלי בישראל. על מנת להקל עוד על עסקים בישראל, הודיעה רשות המיסים אפשרות דחיית תשלומי מעמ חדשות מס הכנסה הנחיות 2021. דחיית תשלומי מעמ חדשות מס הכנסה הנחיות לדחיית תשלום עד סוף שנת המס 2021.

סיוע לעסקים שנפגעו כתוצאה ממגפת הקורונה: הסדר מיוחד לפריסת תשלומים

לאור תקופת המשבר המתארכת בשל מגפת הקורונה, ובהמשך למהלכים שנקטה רשות המסים במטרה לסייע לציבור העוסקים בהתמודדות עם הקשיים החריגים שנוצרו בעקבותיה, הוחלט להקל על עריכת הסדרי פריסת תשלומים עבור דוחות מע”מ התקופתיים כמפורט להלן:

יאושרו הסדרי פריסת תשלומים בהתייחס לדיווחים דו חודשיים למע”מ לתקופות

  • 1-2/2021
  • 3-4/2021
  • 5-6/2021

וזאת לגבי עסקים ועצמאים , אשר מחזור עסקאותיהם בתקופה מרץ-דצמבר 2020 ירד בשיעור העולה על 25% לעומת מחזור עסקאותיהם לתקופה המקבילה אשתקד (מרץ-דצמבר 2019).

  • תשלום המס הנובע מכל דוח תקופתי כאמור יהא ניתן לפריסה לתשלומים חודשיים רצופים
  • ובתנאי שהתשלום האחרון במסגרת הסדר הפריסה יחול לא יאוחר מיום 31.12.2021. הסדר פריסה כאמור יאושר ויבוצע באופן מזורז.

דוגמאות לפריסת תשלומי מס ערך מוסף 2021

לדוגמה, הסדר פריסה שיאושר לגבי דוח לתקופה 1-2/2021 יכלול 10 תשלומים לכל היותר. ככל שהסדר הפריסה יחול לגבי הדוחות התקופתיים 3-4/2021, 5-6/2021 – מספר התשלומים יפחת בהתאמה, אך לא יאוחר מיום 31.12.2021.

יצוין, כי לגבי עוסקים המדווחים דיווחים דו חודשיים ואינם עונים על הקריטריון של ירידה במחזור העסקאות, וכן עוסקים המדווחים דיווחים חד חודשיים, יפעלו המשרדים האזוריים ברגישות ובהתאם לנתונים העסקיים.