לאומי קארד הלוואות קנס מבנק ישראל

Reading Time: 2 minutes

לאומי קארד הלוואות קנס מבנק ישראל

חברת לאומי קארד המשווקת הלוואות נקנסה על ידי בנק ישראל בגין בשל פרסומות לשיווק אשראי שאינן עומדות בדרישות החוק כך פרסם בנק ישראל היום 23/12/2018 לאומי קארד הלוואות קנס מבנק ישראל

לאומי קארד הלוואות קנס מבנק ישראל

לאומי קארד הלוואות קנס מבנק ישראל

לאומי קארד הלוואות קנס מבנק ישראל

לאומי קארד היא חברת כרטיסי המציעה בין היתר הלוואה מיידית מלאומי קארד  , הלוואה ללקוחות כל הבנקים‎ , הלוואה ללא כרטיס אשראי ! עד 60,000 ₪ ועד 48 תשלומים ללקוחות כל הבנקים.

בנק מסביר במכתב מפורט לציבור ולחברת האשראי ( גם בנק דיסקונט נקנס בשל כשל דומה ).

לטענת בנק ישראל בתאריך 1.6.17 נכנס לתוקפו התיקון לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, המחייב תאגידים בנקאיים לצרף למודעות הפרסומת ולדרכי השיווק השונות המעודדות נטילת הלוואה על ידי הלקוח, אזהרה בנוסח זה: "אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל".

לאומי קארד הלוואות ותקנות גילוי נאות 

לפי התקנות חובה להסביר ללקוח במועד הפרסום חלה גם על נותני אשראי חוץ-בנקאיים בחקיקה הרלוונטית להם. החוק נועד לגרום לצרכנים שמחפשים לקבל הלוואה או מימון חוץ בנקאי , שלא כולם בעלי ידע והבנה פיננסיים, לשקול את יכולתם לפרוע את ההלוואה, ולהגביר את המודעות להשלכות הכלכליות שעשויות להתרחש כתוצאה מאי עמידה בהחזר ההלוואה לפי מסמכי ההלוואה שחתם עליה.

בנק ישראל מנמק את הקנס באי עמידה בתקנות וחושף כי האשראי הצרכני , זאת אומרת הלוואות למשקי בית הלוואות לאנשים פרטיים תחת כותרות כגון הלוואה לרכישת רכב או הלוואה לכיסוי מינוס ,  נמצא במוקד העבודה של הפיקוח על הבנקים בשנים האחרונות. הפיקוח רואה חשיבות רבה בשיווק הוגן של אשראי צרכני, ופועל כדי למנוע שיווק אגרסיבי ודחיפת אשראי ללקוחות.

קנסות בגין אי מתן גלוי נאות 

הפיקוח על הבנקים מצא שבנק דיסקונט לישראל בע"מ וחברת לאומי קארד בע"מ לא עמדו בהוראת החוק, והטיל עליהם עיצום כספי בסך 750,000 ₪ ו-1,500,000 ₪ בהתאמה, בשל פרסום סרטונים שיווקיים, המעודדים נטילת הלוואות, ללא צירוף אזהרה כנדרש

ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים התייחסה לקנסות שהוטלו על המוסדות באומרה : "הפיקוח על הבנקים פועל במגוון כלים כדי להבטיח שיווק הוגן של אשראי צרכני. העיצומים נועדו להעביר מסר ברור לכל המלווים, שעליהם להבטיח שיווק אחראי של אשראי למשקי בית. "

המפקחת על הבנקים הוסיפה  "בעוד שהתחרות והזמינות של אשראי צרכני גדלים ויש בכך יתרונות למשקי בית, שיווק פרואקטיבי של אשראי מגלם גם סיכונים למשקי הבית, ובפרט למשקי בית בעלי יכולת כלכלית מוגבלת, שעלולים להתפתות ליטול אשראי בהיקף גבוה מידי ביחס ליכולתם."

ידוע כי בקרוב גם חברות הביטוח יחלו לשווק אשראי חוץ בנקאי ללקוחות החברה בשילוב החיסכון הקיים במוצרי ביטוח חיים  , ביטוחי מנהלים  , קרנות פנסיה וקרנות השתלמות .

חברת לאומי קארד עוסקת בין היתר במתן הלוואות, כרטיסי אשראי ושירותי סליקה