מילון הפנסיה

פרסומות גוגל

הכלכלן 2018

גולשים יקרים אתר הכלכלן הנו אתר בבעלות פרטית ללא זיקה לגופים המסוקרים באתר. התוכן באתר נכתב על ידי כלכלנים מנוסים עם אוריינטציה צרכנית במטרה שתפיקו את המיטב מהתכנים המקצועיים באתר בתחומי פנסיה ביטוח קופות גמל החזרי מס הכנסה ומימוש זכויות ביטוח לאומי . ניתן לפנות אלינו לקבלת שירות פרטי ומקצועי בתשלום . נשמח לקבל מכם תגובות ושאלות וכן התייחסות לכתבות המופיעות באתר . גלישה נעימה באתר הכלכלן

“אירוע מזכה”

כל אירוע המזכה בפנסיית שאירים או בפנסיית נכות לפי התקנון . 

“אלמנת עמית” 

 מי שהייתה נשואה לעמית, במועד פטירתו. זולת אם לא הייתה נשואה לו במשך שנה לפחות ערב פטירתו, אלא אם ילדה לו ילד או אימצה עמו ילד כחוק.  

“אלמנת פנסיונר”         

מי שהייתה נשואה לפנסיונר בעת פרישתו לפנסיית זקנה ופנסיית הזקנה לפנסיונר חושבה על פי נתוניה.

“דמי גמולים”   ( הפרמיה החודשית של שכיר לקרן ) 

תשלומי המעביד ו/או העמית לקרן בגין העמית, המקנים זכויות בקרן לפי תקנון זה בכפוף, לתקרת הפקדה החודשית של 20.5% מפעמיים השכר הממוצע החודשי במשק או כפי שיקבע בהסדר התחיקתי מעת לעת. לבדיקת חיסכון ותשלומים לקרן פנסיה לחץ כאן

“הורה”            

אמו או אביו של העמית שנפטר שהיו תלויים בו לפרנסתם ושהיו סמוכים על שולחנו בעת פטירתו ועיקר הכנסתם עליו ואינם מסוגלים לכלכל עצמם מעבודה והינם מחוסרי כל הכנסה אחרת כדי מחייתם, להוציא קצבאות זקנה, שאירים (הכוללות תוספת השלמת הכנסה) או קצבת נכות כללית של הביטוח הלאומי.

“הכנסה מבוטחת”  בקרן פנסיה חדשה        

לעמית שכיר: הסכום המתקבל מחלוקת רכיבי התגמולים (עובד ומעביד) מתוך דמי הגמוליםהמשולמים לקרן בגין חודש נתון בהתאם לדיווח שהתקבל מהמעסיק ובהיעדר דיווח כאמור כמפורט להלן:

תשלום רכיבי תגמולים (עובד ומעביד) יחולק ב- 11.5%.

בכל מקרה שיעור חלוקת רכיב התגמולים לא יפחת מ-10% ולא יעלה על- 14.5%. פחת שיעור חלוקת רכיב התגמולים מ-10% יעמוד שיעור חלוקת רכיב התגמולים על -10%.

לעמית עצמאי: סכום השווה ליחס שבין סך הכספים שהופקדו בגינו לקרן ל- 16%, זולת אם ביום 31/12/2007 היה עצמאי והכנסתו המבוטחת חושבה על ידי חלוקה אחרת, יישאר אחוז החלוקה הקודם, אלא אם בחר העמית ב- 16%.

 “הכנסה מבוטחת ריאלית”                     

הסכום המתקבל מהכפלת ההכנסה המבוטחת בתוצאה המתקבלת מחלוקת המדד הידוע במועד עריכת החישוב, במדד שפורסם בגין החודש בו שולמו דמי הגמולים מההכנסה המבוטחת.  

“הכנסה כוללת”            

כלל הכנסתו החודשית של העמית מעבודה ו/או ממשלח יד ו/או מעסק – בין אם הועברו דמי גמולים ממלואה או מחלקה (להלן: הכנסה חודשית). ההכנסה החודשית תתואם ליום עריכת החישוב על ידי הכפלת ההכנסה החודשית בתוצאה המתקבלת מחלוקת המדד הידוע במועד עריכת החישוב במדד שפורסם בגין החודש בו נתקבלה בגין העמית הכנסה כאמור.

“השכר הממוצע במשק”                       

השכר הממוצע לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי לעניין גימלאות ודמי ביטוח כפי שיהיה מעת לעת.

“ועדה רפואית”            

ועדה שתמונה על ידי החברה המנהלת בהתאם להוראות סעיף42(ב) להלן.

“ועדה רפואית לערעורים”         

ועדת ערעורים על החלטות הועדה הרפואית בהתאם להוראות סעיף 43 להלן.

“זכאים קיימים”

מי שהיה זכאי לקבל פנסיה מהקרן לפני ה – 31.12.2003.

“חוק הביטוח הלאומי”               

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה – 1995.

 “חוק הגנת השכר”                   

חוק הגנת השכר, התשי”ח1958-.

“מיטב דש פנסיה כללית ”         

קרן פנסיה כללית המנוהלת על-ידי החברה המנהלת.

“מוטבים”         

בהעדר שאירים מי שהעמית / פנסיונר הורה בכתב והוראתו נתקבלה בחברה המנהלת לפני מותו

לשלם להם כספים ובהעדר כתב הוראה כזה- יורשיו על פי צו ירושה או צוואה.

“יתום”

כל אחד מאלה:

ילדו של עמית שנפטר ובלבד, שטרם מלאו לילד 21 שנה. לרבות, ילד שאומץ כדין או ילד חורג שכל פרנסתו הייתה על העמית במועד פטירתו, ויתום מוגבל.

“יתום מוגבל”

ילדו של עמית או פנסיונר שנפטר והפך לנכה בטרם היותו בן 21 ולאחר הצטרפות העמית לקרן, או חידוש מעמדו כפעיל המאוחר מבניהם ואינו מסוגל לכלכל את עצמו עקב היותו נכה בהתאם לקביעת הוועדה הרפואית, ואין לו הכנסה אחרת- לרבות הכנסה שאינה הכנסת עבודה- מכל מקור אחר כדי מחייתו, למעט קצבה ביטוח לאומי.

“יתרת זכאות צבורה” ( חיסכון בקרן ) 

יתרה בקרן הנצברת בגין העמית מדמי הגמולים ששולמו לקרן בגינו בתוספת:

(1)     תשואת הקרן לעמית.

(2)     כספים שהועברו מקופת גמל אחרת בכפוף להסדר התחיקתי.

(3)     דמי גמולים שנזקפו על ידי הקרן עבור נכה ביום תשלום פנסיית נכות בכפוף לסעיף 40 לתקנון זה.

(4)     תשואה דמוגרפית.

(5)     עודף אקטוארי.

ובניכוי:  

(1)    דמי ניהול חודשיים בשיעור של עד- 6% מדמי הגמולים.

(2)    דמי ניהול חודשיים בשיעור של עד 0.0416% מיתרת הזכאות הצבורה של העמית.

(3)    עלות הכיסוי הביטוחי לסיכוני נכות ומוות בהתאם למסלול הביטוחי בו בחר העמית. לגבי עמית שכיר עלות אשר תנוכה מדמי הגמולים ששולמו עבור תגמולי עובד ומעביד (למעט רכיב פיצויים).

(4)     כספים שנמשכו מן הקרן.

(5)    כספים שהועברו לקופת גמל אחרת, בכפוף להסדר התחיקתי.

(6)     גרעון אקטוארי.

 לבדיקת חיסכון וקצבה חודשית בכל קרנות הפנסיה לחץ כאן 

“מדד”                                                                          

מדד המחירים הידוע בשם “מדד המחירים לצרכן” (מדד יוקר המחיה הכולל פירות וירקות)

המתפרסם על- ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר אם יבוא במקומו בעתיד.

“מועד הזכאות לפנסיית זקנה”                                       

הגיל ליציאה לפנסיה שנקבע במסלול הביטוח בו בחר העמית.

“ממונה”

הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון והמפקח על הביטוח במשרד האוצר.

“מסלול ביטוח”                                                             

תוכנית ביטוח לפיה נקבע שיעור הכיסוי הביטוחי מהשכר הקובע לנכות ולשאירים.

“מעביד”                                                                     

כל אדם, לרבות תאגיד, ששילם דמי גמולים עבור עובדיו הנמנים על העמיתים בקרן.

“מקבל פנסיה”

המקבל פנסיית נכות או פנסיית זקנה או פנסיית שאירים מהקרן.

“נכה”  

עמית שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו, וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו, במשך תקופה העולה על 90 ימים רצופים והכול בכפוף להחלטת הוועדה הרפואית או ועדת ערעורים.

“נכה חלקי”                                                                 

נכה שאינו נכה מלא.

“נכה מלא”                                                                  

נכה שלפחות 75% מכושרו לעבוד נפגע מחמת מצב בריאותו וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעבודתו, או בכל עבודה אחרת המתאימה לו לפי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו, במשך תקופה העולה על 90 ימים רצופים והכול בכפוף להחלטת הוועדה הרפואית או ועדת ערעורים.

“נכה סיעודי”

נכה מלא אשר לפי קביעת הוועדה הרפואית נמצא כמוגבל בתפקודו היום יומי ואינו מסוגל לבצע בעצמו וללא עזרה 4 מהפעולות הבאות:

  1. לקום ולשכב;

  2. להתלבש ולהתפשט;

  3. להתרחץ ולהתגלח;

  4. לאכול ולשתות;

  5. לשלוט על הסוגרים;

  6. ללכת ללא מתקני עזר;

  “נשוי”

נשוי כדין, לרבות ידוע בציבור על פי פסק דין של רשות שיפוטית מוסמכת.

“סך נכסי הקרן”                                                          

סך נכסי הקרן למעט נכסי הקרן שכנגד התחייבויות הקרן לזכאים קיימים לפנסיה.

“עמית”                                                                           

מי שהתקבל כעמית בקרן וטרם הופסקה חברותו על-פי התקנון.

“עמית פעיל”                                                            

עמית שמשולמים בגינו דמי גמולים לקרן, לרבות מי שמשולם או מנוכה בגינו תשלום לרכישת ביטוח לנכות ולשאירים בהתאם לסעיפים 21 ו- 22 לתקנון זה.

“עמית לא פעיל”                                                       

 עמית שאינו עמית פעיל.

“עמית עצמאי”                                                 

עמית יחיד, לרבות שכיר, המשלם דמי גמולים לקרן ללא תשלום מקביל של מעביד בגינו.

 עמית שאין לו שאירים”

עמית שמתקיימים לגביו כל אחד מן המפורטים להלן:

(א) אינו נשוי.

(ב) אין לו ילד שמתקיימת לגביו הגדרת יתום.

“עמית שכיר”

עמית שחלק מדמי הגמולים בגינו משולם על-ידי מעבידו.

“עתודה למקבלי פנסיה”

עתודה בגין שינויים בתשואה על נכסי הקרן המשמשים לכיסוי התחייבות הקרן כלפי פנסיונרים ובשיעורי ריבית להיוון התחייבויות האמורותומחושבת בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי ובנפרד למקבלי פנסיה ופנסיונרים זכאים קיימים.

“פנסיה”                                                                   

תשלום חודשי מהקרן לפנסיונרים, לשאירים או לנכים בהתאם לתקנון זה.

“פנסיונר”                                                                    

מקבל פנסיה שמקבל מהקרן פנסיית זקנה לפי התקנון.

“פנסיית זקנה”                                                         

תשלום חודשי קבוע מהקרן לפנסיונר בהתאם לתקנון זה.

 “פנסיית נכות”                                                         

תשלום חודשי מהקרן לנכה בהתאם לתקנון זה.

“פנסיית שאירים”                                                     

תשלום חודשי קבוע מהקרן לשאירים בהתאם לתקנון זה.

“קופת גמל”                                                             

כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה-2005.

“קרן”                                                                      

“מיטב דש פנסיה מקיפה” – קרן הפנסיה המנוהלת על ידי החברה המנהלת על פי תקנון זה.

“רופא הקרן”                                                            

רופא שימונה על ידי החברה המנהלת בהתאם להוראות סעיף42 (א) להלן.

“שאירים”                                                                    

אלמנת עמית או פנסיונר, יתום, הורה.

“שיעור הכיסוי הביטוחי”

שיעור הכיסוי לנכות ולשאירים מהשכר הקובע לנכות או לשאירים בהתאם לגיל, מין ומסלול הביטוח בו בחר העמית.

“שיעור עודף או גירעון אקטוארי לעמיתים”

השיעור המתקבל מחלוקת התחייבויות הקרן בהפרש החיובי או השלילי, לפי העניין, בין סך נכסי הקרן לבין כלל התחייבויות הקרן, כפי שנקבע במאזן האקטוארי שנערך בהתאם להוראות ההסדר התחיקתי, ומקורו בשינויים דמוגרפיים בלבד.

“שיעור עודף או גירעון אקטוארי של מקבלי הפנסיה”

שיעור עודף או גירעון אקטוארי לעמיתים בתוספת שיעור העתודה למקבלי פנסיה ככל שעלה מ – 1% או פחת מ –  (1% -).

“שכר קובע לנכות/לשאירים”                                         

ממוצע ההכנסות המבוטחות הריאליות ב- 3 חודשי החברות האחרונים לפני החודש בו אירע האירוע המזכה או ממוצע כאמור של 12 חודשים שקדמו לחודש שבו אירע האירוע המזכה (או בתקופת החברות בפועל אם זו קצרה מ – 12 חודשים) לפי הגבוה מבין השניים.

הייתה תקופת חברותו של העמית בקרן קצרה מ- 3 חודשים והאירוע המזכה (נכות או שאירים) אירע במהלך תקופה זו, יהיה השכר הקובע לנכות ולשאירים ממוצע ההכנסות המבוטחות הריאליות במהלך כל תקופת החברות.

במקרים בהם היו עליות בממוצע ההכנסות המבוטחות הריאליות ב- 12 החודשים שקדמו לקרות האירוע המזכה, לעומת ממוצע ההכנסות המבוטחות הריאליות ב- 12 החודשים שקדמו להם, לא יעלה השכר הקובע לנכות/לשאירים על ממוצע ההכנסות המבוטחות הריאליות ב- 12 החודשים שקדמו ל- 12 החודשים שקדמו לקרות האירוע המזכה בתוספת 15%.

“שנה/חודש”                                                            

למניין השנה האזרחית.

“תקנון”                                                                    

תקנות הקרן המפורטות להלן, כפי שתהיינה בתוקף מזמן לזמן.

“תקנות מס הכנסה”                                                  

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ”ד1964- ו/או כל חיקוק נוסף אשר יבוא במקומן או בנוסף להן.

“תשואה דמוגרפית”                                                     

תשואה שתחושב בהתאם להוראות חוזר 2006-3-5 או חוזרי הממונה מעת לעת.

“תשואת הקרן לעמית”                                              

שיעור הרווח המצטבר חיובי או שלילי לפי העניין על סך נכסי הקרן המיועדים לכיסוי ההתחייבות כלפי העמיתים המחושב על פי ההסדר התחיקתי.

  1. פירושים

(א) הוראות חוק הפרשנות, התשמ”א1981- תחולנה על התקנון, כאילו היה התקנון חיקוק.

(ב) כל האמור בתקנון בלשון יחיד, אף בלשון רבים במשמעו, ומילים המופיעות במין זכר אף במין נקבה במשמען. ולהיפך, אם אין בתקנון הוראה מפורשת אחרת.

(ג)   הנספחים לתקנון מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

  1. גיל

(א) גילו של העמית או הפנסיונר, לצורך עריכת חישובים לפי תקנון זה, יקבע לפי תאריך הלידה שלו כפי שמופיע בתעודת הזהות במועד ההצטרפות לקרן. נרשמה בתעודת הזהות שנת לידה בלבד, יראה כמי שנולד ביום 30 ביוני של אותה שנה.

(ב) גילו של העמית, לצורך עריכת חישובים לפי תקנון זה, יחושב לפי מספר השנים והחודשים שעברו מה- 1 לחודש הקלנדרי שלאחר חודש הלידה של העמית ועד ה- 1 לחודש הקלנדרי העוקב לחודש החישוב. התאמת מקדם פנסיה לגילאי ביניים בתוך שנת גיל, תתבצע לפי אינטרפולציה ליניארית.

(ג)   שינוי בתאריך הלידה – כל שינוי בתאריך הלידה יחייב את הקרן במידה ושינוי זה נעשה על יסוד פס”ד או צו של רשות שיפוטית מוסמכת. ניתן פסק דין או צו כאמור, יראו את העמית כאילו היה בגיל שנקבע כאמור מיום הצטרפותו לקרן. זכויות העמית בקרן עד למועד השינוי יחושבו רטרואקטיבית ויתוקנו בהתאם לגיל החדש.

(ד) גיל הצטרפות של העמית – גילו של העמית במועד המאוחר מבין שני אלה:

(1) מועד הצטרפותו לראשונה לקרן.

(2) המועד בו שינה העמית את מעמדו מעמית לא פעיל לעמית פעיל בכפוף לאמור בסעיף 21 (ג) ובכפוף לסעיף 15 (ה).

מודעות גוגל