קצבה מזכה

פרסומות גוגל

הכלכלן 2018

גולשים יקרים אתר הכלכלן הנו אתר בבעלות פרטית ללא זיקה לגופים המסוקרים באתר. התוכן באתר נכתב על ידי כלכלנים מנוסים עם אוריינטציה צרכנית במטרה שתפיקו את המיטב מהתכנים המקצועיים באתר בתחומי פנסיה ביטוח קופות גמל החזרי מס הכנסה ומימוש זכויות ביטוח לאומי . ניתן לפנות אלינו לקבלת שירות פרטי ומקצועי בתשלום . נשמח לקבל מכם תגובות ושאלות וכן התייחסות לכתבות המופיעות באתר . גלישה נעימה באתר הכלכלן

קצבה מזכה 

סך כל הקצבאות שמקבל אדם למעט קצבה מוכרת

קצבה מוכרת  

“קצבה ‏מוכרת” מוגדרת כחלק מקצבה המשולמת ע”י קופת גמל לקצבה שאינה קרן ‏ותיקה
, הנובע מתשלומים פטורים ( שמקור היו פטורים ).

“תשלומים‏פטורים” מוגדרים כדלהלן:

הפקדות מעביד לקופ”ג לקצבה על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, החייבות במס במועד הפקדתן, לפי סעיף 3)ה3( לפקודה בתוספת סכום ששילם העובד, מעבר לשיעור ההפקדה המרבי שהוא מוכפל בשכר הממוצע במשק או בשכרו, כנמוך מבניהם; “השכר ‏הממוצע ‏במשק” כהגדרתו בסעיף 3)ה1)3

כספים שמקורם בכספי פיצויים )בקופה לא משלמת(, אשר המס בגינן שולם, והופקדו בחשבון חדש )בקופה לא משלמת(1 כספים שהועמדו לרשותו של “מוטב” לאחר פטירת עמית )בקופה לא
משלמת( – והופקדו בחשבון חדש )בקופה לא משלמת(1 הפקדות של עמית עצמאי לקופ”ג לקצבה שלגביהן לא היה זכאי לזיכוי לפי סעיף 42א לפקודה או לניכוי לפי סע’ 45 לפקודה1
התשלומים הפטורים כאמור לעיל, שהיו בקופת גמל של יחיד בעת שנפטר לאחר גיל 52, זאת בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 9א)ו()2( לפקודה1

מודעות גוגל