שירות ביטוח חיים

פרסומות גוגל

הכלכלן 2018

גולשים יקרים אתר הכלכלן הנו אתר בבעלות פרטית ללא זיקה לגופים המסוקרים באתר. התוכן באתר נכתב על ידי כלכלנים מנוסים עם אוריינטציה צרכנית במטרה שתפיקו את המיטב מהתכנים המקצועיים באתר בתחומי פנסיה ביטוח קופות גמל החזרי מס הכנסה ומימוש זכויות ביטוח לאומי . ניתן לפנות אלינו לקבלת שירות פרטי ומקצועי בתשלום . נשמח לקבל מכם תגובות ושאלות וכן התייחסות לכתבות המופיעות באתר . גלישה נעימה באתר הכלכלן

כ”ב בכסלו התשע”ד 25 בנובמבר 2013חוזר גופים מוסדיים 2013-9-19סיווג: כללי

מענה לעמיתים הפונים למוקדים הטלפונים של גוף מוסדי

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 39(ב)(1) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה-2005 וסעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ”א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

 

  1. 1.    זיהוי

לצורך מתן מידע אודות יתרת חשבונות של עמיתים, גוף מוסדי רשאי לפעול לפי הליך הזיהוי המפורט להלן, ואין לבקש מפונה אמצעי זיהוי נוספים:

          א.          הפונה סיפק שניים מהפרטים שברשימה להלן לגבי חשבונו אצל הגוף המוסדי, אם פרטים אלו ניתנים לאימות במערכות הגוף המוסדי:

1)        מספר החשבון בגוף המוסדי;

2)        שם המעסיק או מספר אמצעי תשלום או שם הבנק ומספר הסניף;

3)        שם בעל הרישיון כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס”ה-2005, המופיע ברשומות הגוף המוסדי כמי שצירף את העמית לחשבון בקופת הגמל; ואולם הופיע ברשומות הגוף המוסדי בעל רישיון אחר שמינה העמית להיות המטפל בעבורו באותו חשבון בקופת הגמל – לבעל הרישיון שמינה כאמור;

4)        החודש שבו בוצעה הפקדה ראשונה לחשבון;

5)        לגבי חשבון לא פעיל כהגדרתו בחוזר מס’ 2012-9-18, “ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו”, החודש שבו בוצעה הפקדה אחרונה לחשבון;

6)        המוטבים בחשבון;

7)        כתובת העמית המופיעה ברשומות הגוף המוסדי;

8)        פרט מזהה אחר הניתן לאימות, שאינו מצוי בעותק הלא חוקי של מרשם האוכלוסין כמפורט בנספח להנחיית רשם מאגרי מידע מס’ 1-2010 “דרישת מינימום לתהליכי אימות זהות של נושא מידע לצורך מתן גישה למידע שעליו במאגר המידע” (להלן: “חוזר 1-2010“).

 

 

          ב.           לא ידע הפונה לספק שניים מהפרטים שברשימה לעיל ויתרת הכספים בחשבון עולה על 3,000 ₪, יחול אחד משני אלה:

1)        יידרש הפונה להעביר צילום תעודת זהות לגוף המוסדי, והגוף המוסדי יישלח את הדוח התקופתי האחרון לחשבון עמית לכתובת שבתעודת הזהות.

2)        הפונה רשאי לבקש שליחה חוזרת של הדוח התקופתי האחרון לחשבונו לכתובת שברשומות הגוף המוסדי.

           ג.           לא ידע הפונה לספק שניים מהפרטים שברשימה לעיל ויתרת הכספים בחשבונו קטנה מ-3,000 ש”ח, יידרש הפונה לספק שני פרטים מזהים המופיעים בנספח לחוזר 1-2010 (למעט “שם”, “מין” ו- “מצב – חי/נפטר”) וניתנים לאימות במערכות הגוף המוסדי.

 

  1. 2.    תיעוד

גוף מוסדי ישמור תיעוד של הליך זיהוי העמית לצורך מתן מידע כאמור לעיל.

 

  1. 3.    תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על כל הגופים המוסדיים.

 

  1. 4.    תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום פרסומו.

 

                                                                                                      

 

 

                                                                                             דורית סלינגר

                                                                             הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 

 

 

מודעות גוגל

כתיבת תגובה