מילון הביטוח : אליהו חברה לביטוח

פרסומות גוגל

הכלכלן 2018

גולשים יקרים אתר הכלכלן הנו אתר בבעלות פרטית ללא זיקה לגופים המסוקרים באתר. התוכן באתר נכתב על ידי כלכלנים מנוסים עם אוריינטציה צרכנית במטרה שתפיקו את המיטב מהתכנים המקצועיים באתר בתחומי פנסיה ביטוח קופות גמל החזרי מס הכנסה ומימוש זכויות ביטוח לאומי . ניתן לפנות אלינו לקבלת שירות פרטי ומקצועי בתשלום . נשמח לקבל מכם תגובות ושאלות וכן התייחסות לכתבות המופיעות באתר . גלישה נעימה באתר הכלכלן

איש הביטוח הוותיק שלמה אליהו מסיים את תהליך רכישת מגדל חברה לביטוח. חברת אליהו אמורה למכור את תיק ביטוח החיים שלה ולמזג את תיק הרכוש במגדל . מכאן נאחל לו בהצלחה! תיק הביטוח של חברת אליהו עבר לניהול חברת הראל . הודעה בנושא מטעם חברת אליהו מצורפת בתחתית העמוד 

 

משיכת כספים בחברת אליהו

המנוהלת כיום על ידי הראל
הגשה תוך 24 שעות !שירות אישי ומקצועי !

המחיר הכי  משתלם  – שירות מקצועי 

 

 

חברת הביטוח אליהו היא חברת ביטוח החיים פרטית הנמצאת בבעלות משפחת אליהו . החברה מתמחה בביטוחי רכוש והיא מת תיק ביטוח חיים ותיק ופוליסות חיסכון פרטיות .

פוליסות החיסכון המגיעות למועד פרעונן או שהחוסך רוצה למשוך את כספי החיסכון בחברת אליהו מצריכה תהליך פדיון מסודר מול חברת הביטוח , מילוי טפסים ואישורים , המתנות למוקד השירות והתמודדות עם נהלים ומשטר תאגידי קפדני .

פדיון פוליסה ומשיכת חיסכון  בחברת אליהו באמצעות אתר הכלכלן תקצר את זמן ההמתנה של החוסך עד לקבלת כספי החיסכון שלו , תחסוך לכם את ההתמודדות מול מוקד השירות . הליווי שלנו יסתיים רק במועד קבלת הצ’ק לידכם .

השירות כרוך בתשלום וכולל את הבדיקות הבאות שנועדו להבטיח שהחוסך יקבל את מלוא הכספים המגיעים לו :

  • בדיקת החיסכון המוצג בפוליסה – אם ישנה טעות – נפנה לחברת הביטוח

 

  • בדיקת כספים ששולמו על ידך לפוליסה במשך השנים – אם ישנה טעות נדרש מחברת הביטוח לתקנה ולשלם לך את מלוא הכספים המגיעים לך

תודה על הפניה לאתר הכלכלן !האתר נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים בו כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם.

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form
 

 

 

איתור כספים החזרי מס  בדיקת פוליסות פנסיה תקציבית בנק ישראל בנק עליה הבנק למלאכה חשבון רדום תוכניות חיסכון

 

אליהו חברה לבטוח בע”מ
המשרד הראשי “בית אליהו” רחוב אבן גבירול 2, תל אביב 77066. טל: 7220266, פקס: 7276766
האגף לביטוח חיים
הודעה על העברת פעילות ביטוח חיים ובריאות באליהו חברה לבטוח בע”מ
לניהול הראל חברה לביטוח בע”מ
1. ניתנת בזאת הודעה למבוטחים בתכניות ביטוח חיים ותכניות ביטוח בריאות באליהו חברה לבטוח
בע”מ )להלן: “אליהו”(, לפיה הראל חברה לביטוח בע”מ )להלן: “הראל”( רכשה את פעילות ביטוח
החיים והבריאות של אליהו. העברת הפעילות תיכנס לתוקף החל מיום 2.2.1.1. . החל ממועד זה
תישא הראל בכל ההתחייבויות מכוח תנאי תכניות הביטוח שברשותך ואשר נוהלו עד למועד זה על ידי
אליהו.
2. זכויותיהם וחובותיהם של המבוטחים תישארנה ללא שינוי ולא תיפגענה מעצם העברת הפעילות.
3. בכפוף להוראות הדין, כל מבוטח בביטוח הכולל חיסכון זכאי להעביר את כספיו הצבורים בקופת
הביטוח בה הוא מבוטח לכל קופת גמל אחרת שיבחר.
4. למען הסר ספק, מבוטח אשר נטל הלוואה כנגד ערכי הפדיון הצבורים בפוליסת ביטוח חיים, יהא חייב
בהחזר תשלומי ההלוואה ו/או יתרת החוב בגין ההלוואה שטרם סולקה להראל, ולרבות יתרת הקרן,
ריבית לרבות ריבית פיגורים, הוצאות, דמי החזרה, מס בהתאם להוראות הדין והפרשי הצמדה על
סכומים אלה וזאת בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה המקוריים עם אליהו.
5. מבוטחים בפוליסות הכוללות חיסכון ואשר להן מסלולי השקעה רשאים, בכפוף להוראות הדין ולתנאי
הפוליסה, לשנות בכל עת מסלול השקעה בפוליסה.
6. הנך מוזמן להפנות כל שאלה להראל על פי הפרטים שלהלן:
הראל חברה לביטוח בע”מ – יחידת אליהו, אבא הלל 3, ת.ד. 6266, רמת גן, מיקוד 62665; טלפון: -03
לפניות אלקטרוני דאר ; www.harel-group.co.il :אינטרנט כתובת ;03-6677600 :פקס ;6677606
. zibur@harel-ins.co.il :הציבור
7. יובהר כי הודעה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
בכבוד רב ובברכה,
אליהו חברה לבטוח בע”מ

מודעות גוגל