אבדן כושר עבודה בעקבות תאונה

Reading Time: 2 minutes

אובדן כושר עבודה בעקבות תאונת עבודה

מאת צוות אתר LawTip.co.il

אבדן כושר עבודה בעקבות תאונה | מערכת הדינים בישראל מכילה מספר מסלולים במסגרתם יכולים עובדים לממש את זכויותיהם במקרה שיכולתם לעבוד נפגעה באופן מוחלט או חלקי עקב תאונת עבודה. מסלול אחד מתקיים מכוח חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ”ה – 1995, אשר מסמיך את המל”ל (המוסד לביטוח לאומי) כגוף שאחראי על מימוש אותן זכויות, כאשר המסלול המקביל הדואג לרווחת העובדים הוא המסלול החוזי, המנוהל אל מול חברות הביטוח.

הגדרת תאונת עבודה בחוק

בכדי שעובד פלוני יהא זכאי לקבל דמי פגיעה מהמל”ל בגין אובדן כושר עבודה עליו להראות כי ארעה לו פגיעת עבודה, אשר מוגדרת בחוק הביטוח הלאומי כתאונת עבודה או מחלה שהתרחשה במהלך העבודה ובעקבותיה.

בתי המשפט הרחיבו הגדרה זו וקבעו, למשל, כי עובד שכיר אשר נפגע בתאונה במקום בו הוא רגיל לאכול את ארוחת הצהריים שלו (בכפוף לתנאים בחוק הביטוח הלאומי), יחשב כמי שנפגע בתאונת עבודה, כך שהוא יהיה זכאי לדמי פגיעה במידה והתאונה הביאה אותו למצב של אובדן כושר עבודה. יש להבהיר כי על פי ההלכה גם אם עובד חווה תאונת דרכים בדרך מביתו למקום העבודה או להיפך, תוכר התאונה כתאונת עבודה על כל המשתמע מכך, כמפורט לעיל.

המסלול החוקי לקבלת כספים בגין אובדן כושר עבודה

עובד שכיר שארעה לו פגיעה בעבודה, אשר גרמה לו לאיבוד כושר עבודתו באופן חלקי או מוחלט, צריך למסור למעבידו טופס תביעה סטנדרטי לתשלום דמי הפגיעה בכדי שזה יציין את התקופה שבגינה נדרש התשלום ויאשר את הפרטים העובדתיים הנוגעים לתאונה. את טופס התביעה יש לתמוך, בין היתר, בהצהרת ויתור סודיות רפואית מצד העובד ובדו”ח התאונה המשטרתי, במידה ומדובר בתאונת דרכים.

לאחר שיקבל את טופס התביעה והמסמכים האמורים, יחליט המל”ל האם יש להכיר בעובד כנפגע עבודה אשר נגרם לו אובדן כושר עבודה. לאחר קבלת התביעה, יהא העובד זכאי לקבל את דמי הפגיעה לאורך כל התקופה בה הוא ייעדר מעבודתו ובנוסף הוא יוכל לקבל טיפול רפואי חינמי הכולל את אישפוזו, כמו גם בדיקות רפואיות וניתוחים הנובעים מתאונת העבודה שעבר.

זכאות לתשלומים מכוח פוליסות ביטוח אובדן כושר עבודה

פוליסת הביטוח מפרטות מה הם אותם תנאים שנדרשים על מנת שהמבטחת תכיר בתאונה כתאונת עבודה, כאשר תנאים אלו משתנים מחוזה ביטוח אחד למשנהו, כמו גם התשלומים שמשלם המבוטח בכדי להבטיח את זכויותיו. הפוליסות שונות ומגוונות, ולא ניתן לדון מפאת קוצר היריעה בכל הנושאים הקושרים לנושא זה, אך יש לשים לב למספר נושאים, ובין היתר, להצהרת הבריאות, חובות הגילוי, סכומי הביטוח, הגדרת מקרה הביטוח, היות הפוליסה בעלת הגדרה עיסוקית או לא, בעלת הרחבה לפרנצ’יזה, ועוד.

כאן המקום להדגיש כי רוב הפוליסות האמורות מחייבות את העובד להראות כי הוא איבד לפחות שבעים וחמישה אחוזים מכושרו לעבוד ובנוסף שהוא אינו מסוגל לעבוד בעבודה סבירה אחרת. כך, רק במידה והמבוטח יוכיח את התנאי המקדים האמור, הוא יהיה זכאי לקבל תגמולים בגין אובדן כושר עבודה. עם זאת, ישנן פוליסות הכוללות הרחבות כאלה ואחרות, כגון תגמול החל מאיבוד כושר העבודה החל משיעור של 25%, אך הדבר הינו בבחינת תוספת הכרוכה בתשלום נוסף.

נפגעת במסגרת העבודה – עמוד על קיום זכויותיך

עובדים רבים חוששים מעמידה על זכויותיהם משום שמדובר בעולם שאין להם כל הבנה בו.

פעמים רבות, מפאת חשש זה, נוטים נפגעי עבודה ומבוטחים לעשות טעויות שניתן היה למנוע אותם אילו היו פונים מבעוד מועד לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין אובדן כושר עבודה.

לפיכך, בכל מקרה של איבוד כושר העבודה, או אבדן כושר עבודה בעקבות תאונה מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי בנושא, ולעמוד על הזכויות לכם הינכם זכאים, הן מכוח חוק הביטוח הלאומי, הן מכוח דיני הנזיקין והן מכוח דיני החוזים (מכוח פוליסת ביטוח שרכשתם).

הערה: אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.