איך בוחרים קופת גמל – מעובד מאתר האוצר

Reading Time: 9 minutes

איך בוחרים קופת גמל בשנת 2013   ? בשונה מביטוח מנהלים וקרן פנסיה בחירת קופת גמל , אם להפקדות שוטפות או לחניית כספים הפכה בשנים האחרונות למשימה כלכלית לא פשוטה . שפע המידע  , לצד מסלולי ההשקעה המגוונים ופיתוח כלים לתרגום העדפות הלקוח  – הפכה את השאלה כיצד לבחור קופת גמל לשאלה מקצועית מורכבת . ובכל זאת כמה טיפים ומורה נבוכים בגובה העיניים

  • בשנת 2013 השתנו תקנות קופות הגמל וגובה העמלות שניתן לגבות מהלקוח בקופת הגמל 

איך לבחור ביטוח מנהלים | כרטיס אדי | מדריכי הפנסיה של אתר הכלכלן 

קישור לכתבה  – איך לבחור קרן פנסיה + טבלת השוואה 

נושאים קשורים  :  הגדלת הפנסיה והקטנת דמי ניהול רשימת קופות הגמל איתור כספים בקופת גמלאיך בוחרים ביטוח מנהלים

1. מהי קופת גמל?

קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני או ארוך. לכל עמית בקופת גמל חשבון נפרד בו נרשמות: הפקדותיו לחשבון, משיכותיו ממנו, הרווח (או ההפסד) על השקעתו בקופה ודמי הניהול הנגבים מחשבונו. כספי קופת הגמל מושקעים בהשקעות בהתאם להסדר התחוקתי (פרוט להלן). התשואה מחולקת בין עמיתי הקופה באופן יחסי לחלקם בנכסי הקופה.

2. אילו סוגי קופות גמל קיימים?

קופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים – העובד ומעבידו מפקידים לקופה הפקדות חודשיות שוטפות משכרו של העובד;
קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים – העמית מפקיד לקופה כספים (ללא תשלום מקביל של מעבידו);<אלו הן 2 הקופות הנפוצות ביותר ובעבר שווקו על ידי הבנקים> .

קופת גמל אישית לפיצויים – קופת גמל בה המעביד מפקיד כספים להבטחת זכויות עובדו לפיצויי פיטורין. הכספים בקופה רשומים על שם העובד;

קרן השתלמות לשכירים – העובד ומעבידו מפקידים לקרן הפקדות חודשיות משכרו השוטף של העובד; הפקדת העובד היא ביחס של 1:3 לפחות להפקדתו של המעביד;
קרן השתלמות לעצמאים – לקרן זו רשאים להצטרף רק יחידים שלהם הכנסה מעסק או משלח יד;
קופת גמל מרכזית לפיצויים – קופת גמל בה העמית הוא המעביד, המפקיד כספים להבטחת זכויות עובדיו לפיצויי פיטורין;
קופת גמל לדמי מחלה – קופת גמל בה העמית הוא המעביד המפקיד כספים לתשלום דמי מחלה לעובדיו; קופת גמל למטרה אחרת – נועדה לתשלום דמי חגים, דמי הבראה וכדו’. ההפרשות לקופה מסוג זה מעוגנות בהסכמי עבודה קיבוציים. (לא מאושרות קופות גמל חדשות מסוג זה);
קופת גמל לחופשה – הוקמה לפי חוק חופשה שנתית, תשי”א-1951 ונועדה לתשלום דמי חופשה של עובדים. (לא מאושרות קופות גמל חדשות מסוג זה);
קופת גמל לחופשה – הוקמה לפי חוק חופשה שנתית, תשי”א-1951 ונועדה לתשלום דמי חופשה של עובדים. (לא מאושרות קופות גמל חדשות מסוג זה);
כמו כן ישנן קרנות השתלמות מיוחדות לעובדי הוראה (ששיעורי ההפקדה ותנאי המשיכה בהן שונים), קופות גמל מבטיחות תשואה (הסגורות למצטרפים חדשים) וקרנות דמי מחלה ותיקות (הסגורות אף הן למצטרפים חדשים)

3. לאיזו קופת גמל אני יכול להצטרף ( שימו לב  – חלק מהקופות הן מגזריות או שחסומות להצטרפות לקוחות חדשים )

כיום?
לקופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים וכן לקרן השתלמות לשכירים זכאי להצטרף עובד שכיר כחלק מהתנאים הסוציאליים שהוא מקבל מהמעסיק .
לקופת גמל לתגמולים לעצמאים זכאי להצטרף הן עובד שכיר והן עצמאי (שיש לו הכנסה מעסק או משלח יד).
לקרן השתלמות לעצמאים זכאי להצטרף רק מי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד ומחזיק אישור .
לקופה מרכזית לפיצויים ולקופה לדמי מחלה זכאי להצטרף רק מעביד (המשלם משכורת).
4. מהן הטבות המס להן זוכה חוסך בקופת גמל?
5. מה עלי לעשות כדי ליהנות מהטבות המס?

כמו תמיד  – חיו של השכיר קלים יותר …בהפקדה לקופת גמל לתגמולים לשכירים – חלק העובד מנוכה ע”י המעביד ממשכורתו של העובד ומועבר לקופת הגמל. הטבת המס לעובד ממומשת בהפחתת תשלומי המס שמשלם העובד.(בהפקדה לקרן השתלמות לשכירים – על חלק העובד – אין העמית נהנה מהטבת מס בשלב ההפקדה.אלא בשלב המשיכה )
בהפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים – לשם ניצול הטבת המס בשנה השוטפת, על העמית השכיר להעביר (במהלך השנה) את אישור ההפקדה לקופה לחשב השכר (המכין את תלוש המשכורת שלו) על מנת שהטבת המס בגין ההפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים תופחת מהמס שמנוכה ממשכורתו. אם לא עשה כן במהלך השנה, רשאי העמית לאחר תום השנה להגיש לפקיד השומה “טופס 135: דו”ח שנתי לשכירים – בקשה להחזר מס” בצירוף אישור קופת הגמל על הפקדותיו לקופה. את הטופס ניתן למצוא במאגר הטפסים באתר רשות המסים בישראל בכתובת: www.mof.gov.il/taxes . עמית בעל הכנסה מעסק או ממשלח יד יצרף את אישור ההפקדה לקופת גמל לדין וחשבון על הכנסותיו שהוא מעביר לפקיד השומה. עמית רשאי ליהנות מהטבת מס על הפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים רק באותה שנה בה בוצעה ההפקדה לקופה. יחיד רשאי לנצל את הטבת המס גם בשל הפקדותיו לקופות גמל על שם בן זוגו וילדיו .

6. מה הם שיעורי ההפקדה המקסימאליים לקופת גמל? (החל מינואר 2005)
6.1. לקופת גמל לתגמולים לשכירים:
6.1.1. שיעור ההפקדות למרכיב תגמולי המעביד לקופת גמל לתגמולים לא יעלה על 7.5% ממשכורתו של העמית. הפקדות מעביד לחשבון תגמולים – יהיו בדרך של תשלומים חודשיים רצופים בשיעור שווה ממשכורתו של העמית.
6.1.2. שיעור ההפקדות למרכיב תגמולי העובד לא יעלה על 7% ממשכורתו. הפקדות העמית השכיר יועברו בדרך של תשלומים חודשיים רצופים בשיעור שווה ממשכורתו.
6.1.3. כנגד הפקדות המעביד למרכיב תגמולי המעביד עד לשיעור של 5% ממשכורתו של העמית השכיר, יפקיד העמית השכיר אף הוא מדי חודש למרכיב תגמולי העובד באותו חשבון קופת גמל סכום שווה לסכום ששילם המעביד.
6.1.4. כל הפקדות המעביד למרכיב תגמולי המעביד וכל הפקדות העמית השכיר למרכיב תגמולי העובד, בשל אותה משכורת יהיו לאותו חשבון קופת גמל.
6.2. לקופת גמל לתגמולים לעצמאים:
הטבת המס על הפקדה לקופת גמל לתגמולים לעצמאים מוגבלת להכנסה המזכה שנקבעה.

6.3. לקופת גמל אישית לפיצויים:
שיעור ההפקדה לקופת גמל לפיצויים לא יעלה על השיעור הדרוש לכיסוי התחייבויות המעביד עבור אותו עמית שכיר לפי חוק פיצויי פיטורים, או לפי הסכם עבודה ובלבד שלא יעלה על השיעור של 1/3% 8 ממשכורתו.

6.4. לקרן השתלמות לשכירים:
עמית שכיר ומעבידו, יהיו חייבים בהפקדה חודשית לקרן, אשר תהיה מורכבת מסכום שינוכה ע”י המעביד ממשכורתו של העמית ומסכום שיופקד עבורו ע”י המעביד (להלן: “סכומי ההפקדות”). שיעוריהם של סכומי ההפקדות, יהיו בהתאם למוסכם או למוסדר בינו לבין מעבידו ובכפוף להסדר התחוקתי.

6.5. לקרן השתלמות לעצמאים:
הטבת המס על הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים מוגבלת ל4.5% מההכנסות מעסק און ממשלח יד או עד לתקרה שנקבעה (9,810 ₪ בשנת 2007).

איך להשיג דמי ניהול נמוכים בפנסיה קופת גמל קרן השתלמות

7. מתי אוכל למשוך את הכספים שהפקדתי בקופת הגמל?
קופה תשלם לעמית את הכספים שנצברו בחשבונו (כולל חלק המעביד)::
7.1. בקופה לתגמולים לשכירים:
7.1.1. בהגיעו לגיל 60 שנים + וותק של 5 שנים. הפקיד עמית כספים בחשבונו בקופת הגמל אחרי שמשך כספים כאמור, יהיה רשאי למשוך כספים אלו רק אם עברו חמש שנים מיום שהפקיד לראשונה כספים בקופה אחרי מועד המשיכה האחרונה שלו מאותו חשבון בקופה;
7.1.2. לאחר פטירתו, לזכאים לכך;
7.1.3. לגבי סכומים שהופקדו לפני 02.01.05 והרווחים שמקורם בהם,- אם הגיע לגיל 60 או אם פרש מעבודתו ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר תוך שישה חודשים מיום פרישתו, או שהחל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעביד בו אינו משלם עבורו כספים לקופת תגמולים או לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר.
7.1.4. בתנאים כלכליים קשים (פרטי התנאים מנויים בתקנה 34(ב) פסקאות משנה (2) עד (4) ).
7.2. בקופת תגמולים של עמית עצמאי:
7.2.1. כספים שהופקדו עד 31.12.05 – אם עברו חמש עשרה שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון;
7.2.2. כספים שהופקדו החל מיום 1.1.06 – בהגיעו לגיל 60+ וותק של 5 שנים;
7.2.3. עם הגיעו לגיל 60 שנים – אם עברו חמש שנים מיום שהחל להפקיד כספים באותו חשבון;
7.2.4. בתנאים כלכליים קשים (פרטי התנאים מנויים בתקנה 34(ב) פסקאות משנה (2) עד (4) );
7.2.5. לאחר פטירתו – לזכאים לכך.
7.3. בקופה אישית לפיצויים:
7.3.1. לאחר פרישתו מהעבודה;
7.3.2. לאחר פטירתו – לזכאים לכך.
7.4. בקרן השתלמות:
7.4.1. למטרת השתלמות, החל מתום שלוש שנות חברות בקרן, בהתאם לכללים שנקבעו;
7.4.2. לכל מטרה שהיא, וללא צורך באישור כלשהו, החל מתום שש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן ולגבי עמית שהגיע לגיל פרישה, החל מתום שלוש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן;
7.4.3. בפטירת העמית;
7.5. מועדי התשלום
משיכת כספים תתבצע בתוך ארבעה ימי עסקים מהיום בו הגיעה בקשת המשיכה לקופה.

7.6. זקיפת תשואה לעמית מושך
חוסך שהגיש בקשה למשיכת כספים מהקופה, תיזקף לחשבונו תשואה אחרונה של יומיים לפני קבלת הכספים. למשל, אם בהתאם להוראות מחויבת קופת הגמל לשלם לעמית ביום חמישי, העמית יקבל תשואה אחרונה של יום שלישי (בהנחה שימי שלישי, רביעי וחמישי בדוגמא לעיל הינם ימי עסקים).מובהר כי לא תיזקף כל ריבית בשל הפער האמור בימים.

8. איך אדע לאיזו קופה כדאי לי להצטרף?
קופות הגמל נבדלות זו מזו בשיעור דמי הניהול שהן גובות מן העמיתים ובתשואה שהן משיאות על השקעותיהן. את המידע ההשוואתי בין קופות הגמל ניתן למצוא באתר משרד האוצר בכתובת: gemelnet.mof.gov.il.קופת גמל היא מכשיר חסכון לטווח בינוני וארוך ומומלץ מאד לבחון את ביצועי הקופה לאורך זמן. כמו כן מומלץ להשוות את הפרסומים שמפרסמת הקופה עם המידע והנתונים המוצגים באתר

ראה כתבות בנושא באתר בעמודים הבאים  : קרן השתלמות , דמי הניהול בקופת הגמל והסבר על מדדי סיכון

9. לאחר שהצטרפתי לקופה מסוימת, האם אהיה רשאי לעבור לקופה אחרת?
עמית בקופת גמל רשאי להעביר את הכספים העומדים לזכותו בקופה לקופת גמל אחרת מאותו סוג. בקופה אליה עבר יראו אותו כאילו היה לעמית מהיום בו היה לעמית בקופה הראשונה. כמו כן ניתן להעביר כספים מקרן השתלמות לקופת גמל לתגמולים, אם עברו שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה לקרן, והם יהיו ניתנים למשיכה בתום שנה ממועד ההעברה, ואם הופקדו סכומים נוספים לאחר ההעברה – יחולו על העמית כללי המשיכה מקופה לתגמולים לעמיתים עצמאים ויראו אותו כעמית בקופה מהיום בו היה לעמית בקרן ההשתלמות.
עמית רשאי לעבור מקופת גמל אחת לאחרת בלא הגבלה (למעט בקופת גמל לתגמולים לעצמאים ממנה רשאי לעבור רק אם חלף חודש מיום שהיה לעמית בקופה).

קופת גמל אינה רשאית להטיל כל קנס על עמית העובר לקופה אחרת.

מועד העברה –
העברה בין קופות גמל תיעשה בתוך שבעה ימי עסקים ממועד בקשת ההעברה.
דוגמא:
בקשה להעברת כספים שהוגשה ב-4.4.2007 (יום ג’) הכספים יועברו עד ה-13.4.2005 (יום ה’).

זקיפת תשואה לעמית מעביר –
עמית שהגיש בקשה להעברת כספים מהקופה, תיזקף לחשבונו תשואה אחרונה של יומיים לפני העברת הכספים. למשל, אם בהתאם להוראות מחויבת קופת הגמל להעביר כספו של עמית לקופת גמל אחרת ביום חמישי, העמית יקבל תשואה אחרונה של יום שלישי (בהנחה שימי שלישי, רביעי וחמישי בדוגמא לעיל הינם ימי עסקים).
מובהר כי לא תיזקף כל ריבית בשל הפער האמור בימים.
10. מה ההבדל בין קרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים?
קרן פנסיה -היא אפיק חסכון לטווח ארוך המקנה לחוסך ולשאיריו קצבה לשארית חייהם, מרגע הגיעו של החוסך לגיל פרישה, או קצבת שארים לשאריו – אם נפטר לפני גיל פרישה, וכן ביטוח מפני אובדן כושר עבודה. העמית (שכיר או עצמאי) משלם לקרן תשלומים שוטפים משכרו במהלך שנות עבודתו בהתאם לרמת השכר המבוטח.
קופת גמל – היא אפיק חיסכון לטווח בינוני או ארוך המקנה לבעליו הטבות מיסוי. ההפקדה לקופת גמל היא לפי השיעורים שנקבעו בהסדר התחוקתי לכל סוג קופה. הסכומים שנצברו לזכות החוסך ניתנים למשיכה במועדים ובתנאים שנקבעו בהסדר התחוקתי.
ביטוח מנהלים – תוכנית ביטוח המאושרת כקופת ביטוח לפי תקנות מ”ה, ומשלבת בתוכה מרכיב חיסכון ומרכיב ביטוחי. התוכנית מבוססת על הפרשות עובד ומעביד, לתגמולים ולפיצויים. ביטוח זה נועד לתת מענה לבעיות הביטחון הכלכלי של העובד: דאגה לשאריו במקרה פטירתו, דאגה להכנסה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה, מחלה או תאונה וצבירת חיסכון לעת פרישה מעבודה. בניגוד לקופת גמל, בביטוח מנהלים ניתן במסגרת הפרשות לבטח בביטוח אובדן כושר עבודה וריסק מוות. החוסך בוחר לו את תוכנית ביטוח החיים על מרכיביה לפי רצונו.
11. איך אדע כי הקופה אינה “משחקת” בכסף בצורה מסוכנת? האם יש פיקוח על ההשקעות שמבצעת קופת הגמל?
תקנות קופות גמל מסדירות מינויים של דירקטוריון וועדת השקעות לכל חברה מנהלת (או קופה) כולל תנאי הכשירות הנדרשת מהחברים וכו’. הדירקטוריון וועדת ההשקעות נושאים באחריות לפעילות הקופה ומתווים את מדיניות ההשקעות שלה. בתקנות קופות גמל נקבעו כללי מסגרת להשקעת קופות הגמל. חלק מההוראות נוגעות למגבלות יציבותיות, חלקן מטילות מגבלות על השקעה בצדדים קשורים וכדו’. עמית יכול לבחור את אופי הקופה המתאימה לו ע”י בחירה בקופה מתמחה או במסלול השקעה מתמחה (בקופה מסלולית) התואם את העדפותיו. ניתן לראות את הרכב השקעותיה של כל קופת גמל באתר משרד האוצר בדף מחלקת קופות גמל תחת “מידע פיננסי” > “הרכב נכסים” בכתובת: www.mof.gov.il/hon/2001/gemel/gemel.asp
12. מה יעשו בכסף שייצבר לזכותי בקופה לאחר מותי?
בעת ההצטרפות לקופה העמית ממלא “הוראת מוטבים” שבה הוא מורה לקופה למי להעביר את כספו בפטירתו. ואם לא מילא הוראה כזו יועבר הכסף למנהל עזבונו או ליורשיו על פי דין.
13. כמה דמי ניהול רשאית הקופה לגבות ממני?
14. מדוע גובים ממני אותם דמי ניהול בין אם הקופה מרוויחה (הרבה או מעט) ובין אם היא מפסידה?
שיטת גביית דמי הניהול שנקבעה היא בשיעור קבוע מיתרת הצבירה בקופה ואינה תלויה בתשואת שהניבה הקופה. קופת גמל משמשת כאפיק השקעה לטווח בינוני או ארוך הפתוח לציבור הרחב. בהתאם לכך נקבעה שיטת גביית דמי ניהול אחידה ופשוטה המובנת לכל עמיתי קופות הגמל. קיים חשש כי גביית דמי ניהול בשיעור יחסי לתשואת הקופה עלולה לתמרץ מנהל תיקים לקחת סיכונים גדולים יותר מאלו שהוא לוקח בשיטה של דמי ניהול קבועים. אף על קרנות נאמנות נאסר לגבות דמי ניהול כפונקציה של רווחי הקרן ואף נאסר על מנהל תיקים להתנות את שכרו ברווחי הלקוח מהתיק.
15. מהו ההסדר התחוקתי המסדיר פעולתן של קופות גמל?
פעילות קופות גמל מוסדרת בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס”ה-2005, בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ”ד-1964, בפקודת מס הכנסה וכן במספר תקנות שהתקינה נציבות מס הכנסה בנושאים ספציפיים ובחוזרים שמפרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון מעת לעת. לכל קופת גמל תקנון המסדיר את אופן פעולתה, יחסיה עם העמיתים, זכויותיהם, חובותיהם, וכו’. עמית רשאי לעיין בתקנון הקופה. את חוזרי הממונה על שוק ההון ניתן למצוא באתר משרד האוצר בכתובת:http://www.mof.gov.il

השתמשו במחשבון או ליצור קשר עם האתר ויועץ מטעמנו ישרת אתכם במקצועיות

מחשבון הוזלת דמי הניהול בקופת גמל וקרן השתלמות יותר פנסיה פחות דמי ניהול

תודה על הפניה לאתר הכלכלן !האתר נמצא בבעלות פרטית מלאה והשירותים בו כרוכים בתשלום . אנא השאירו פרטי התקשרות ונציג מקצועי יחזור אליכם בהקדם.

מופעל ע"י Fast Secure Contact Form

איך לבחור מסלול קרן השתלמות , איך להגדיל את החיסכון הפנסיוני איך ניתן להגדיל את קצבת  ביטוח , איך ניתן להגדיל את תשלום הפנסיה , איך נקבעים דמי ניהול