מס הכנסה חוברת ניכויים 2019 word

Reading Time: 5 minutes

מס הכנסה חוברת ניכויים 2019 word

מדי שנה מעדכנת רשות המיסים את לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2019 ואילך הנקראת גם מס הכנסה חוברת ניכויים 2019 וכעת מוצגת באתר בפורמט WORD

מס הכנסה חוברת ניכויים 2019 תוכן

החוברת במלואה מוצגת באתר הכלכלן בפורמט נח וקריא ! ניתן לרכוש את החוברת המלאה בפורמט WORD  תמורת 10 ש”ח כולל מעמ . תשלום און ליין מאובטח באתר .

התשלום הוא עבור העברה לפורמט נח וקל. את החוברת בפורמט PDF ניתן להוריד חינם באתר רשות המיסים .

פרק א’  דברי הסבר לטבלאות מס הכנסה 2019 

הננו מגישים בזאת לוח עזר לחישוב מס הכנסה החל על משכורת ועל הכנסה מיגיעה אישית, מחודש ינואר 2019 ואילך.
הלוח מפרט את המס במרווחים של 100 ₪ הכנסה חודשית ממשכורת, משכר עבודה או מהכנסה אחרת מיגיעה אישית. מהכנסה שבין כל 100 ₪, יש לחשב את המס לפי השיעורים המפורטים בתחתית העמוד.

רשות המיסים מבהירה שמדובר  לבוח עזר. אם נפלה טעות בנתונים – הוראות החוק הן הקובעות.

בחוברת מפורטים העדכונים השנתיים במערך הניכויים, החל מחודש ינואר 2019. הנתונים עודכנו בתאם לסעיף 120 ב לפקודת מס הכנסה (להלן: “הפקודה”) בשיעור עליית המדד 1.196%, אלא אם נאמר אחרת.

פרק א’  דברי הסבר לטבלאות מס הכנסה 2019
פרק ב’ – סכומים מתואמים ליום 1 בינואר 2019 ואילך
פרק ג’ – שווי השימוש ברכב 2019 טבלאות ודוגמאות
פרק ד’ – הטבות מס לתושבי אילת ולכוחות הביטחון
פרק ה’ – מס שכר והיטל על העסקת עובדים זרים
פרק ו’ – ניכוי מס הכנסה מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה
פרק ז’ – דוגמאות למתן נקודות זיכוי על פי מצב המשפחתי

מס הכנסה חוברת ניכויים 2019 word

מס הכנסה חוברת ניכויים 2019

סעיף 121 לפקודת מס הכנסה מדרגות מס שולי 2019

להלן שיעורי המס לשנת 2019 שעודכנו לפי שיעור עליית המדד.

מדרגות המס על הכנסות מיגיעה אישית בשקלים חדשים 

הכנסה חודשית              שיעור המס                    הכנסה שנתית                שיעור המס

עד 6,310                        10%                              עד 75,720                         10%

מ 6,311 עד 9,050           14%                              מ 75,721 עד 108,600         14%

מ 9,051 עד 14,530          20%                            מ 108,601 עד 174,360       20%

מ 14,531 עד 20,200        31%                            מ 174,361 עד 242,400       31%

מ 20,201 עד 42,030        35%                           מ 242,401 עד 504,360       35%

מכל שקל נוסף                 47%                              מכל שקל נוסף                     47%

 

מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית  בשקלים חדשים 

הכנסה חודשית              שיעור המס                    הכנסה שנתית                שיעור המס

עד 20,200                      31%                              עד 242,400                    31%

מ 20,201 עד 42,030        35%                        מ 242,401 עד 504,360        35%

מכל שקל נוסף               47%                              מכל שקל נוסף                     47%

 

מס נוסף על הכנסות גבוהות

על פי סעיף 121 ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 649,560 ₪ (54,130 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ”ל, בשיעור 3%.

“הכנסה חייבת” – כהגדרתה בסעיף 121 ב לפקודה.

מעסיק אשר משלם משכורת העולה על 54,130 ₪ לחודש (649,560 ₪ לשנה) ינכה, בנוסף לשיעורי המס על פי סעיף 121 לפקודה, גם את המס הנוסף על פי סעיף 121 ב לפקודה בשיעור של 3%.

מעסיק אשר משלם משכורת שחלה עליה תקנה 6 לתקנות המשכורת בסכום העולה על התקרה שנקבעה בסעיף 121 ב לפקודה, ינכה מאותה  משכורת גם את המס הנוסף.

מס נוסף על מכירת זכות במקרקעין 

לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין, יחושב מס נוסף על השבח הראלי, רק אם שווי מכירתה עולה על התקרה* והמכינה אינה פטורה ממס לפי כל דין.

* תיאום סכום התקרה הקבועה בסעיף 121ב(ה) לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים, לשנת 2019, יפורסם בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2019.

איתור ירושות 19 שח הר הכסף הר הבנקים מימוש זכויות 

 1. חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה), התשע”ז – 2017

בספר החוקים מספר 2713 מיום 22/3/2018 פורסם תיקון לחוק הנ”ל הקובע הסדרת קבע של מתווה נקודות הזיכוי להורים שנקבע בהוראת שעה לשנים 2017-2018.

 

 1. צו מס הכנסה (קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות, או פעילות נושא פרסים) (תיקון), התשע”ח – 2018

בהתאם לתיקון הנ”ל שפורסם בקובץ תקנות מספר 8004, תקרת הפטור שבצו מס הכנסה (קביעת סכום לעניין השתכרות או רווח מהימורים), התשס”ג-2003 יהא: 30,500 ₪ במקום הסכום הנקוב בו,. תחילתו של התיקון הנ”ל מיום 1/1/2019.

 1. נקודות זיכוי ליחיד שסיים לימודים לתואר אקדמי או לתעודת מקצוע סעיפים 40 ג ו – 40 9

הוראת השעה לשנים 2014-2018 הוארכה עד תום שנת מס 2022.

על כן, סטודנטים שיסיימו את לימודיהם בשנים אלו ימשיכו לקבל נקודות זיכוי בהתאם להוראת השעה. על פי הוראת השעה, החל משנת המס 2015, יינתנו נקודות זיכוי על פי הכללים הבאים:

החזר מס תואר ראשון ושני 

 • מי שסיים לימודים לתואר אקדמי ראשון בשנים 2014-2022 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
 • מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שני בשנים 2014-2022 יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
 • בתחומי עיסוק שנדרשת התמחות, היחיד רשאי לדחות את נקודת הזיכוי (או מחציתה, לפי העניין) לשנת המס שלאחר שנת סיום ההתמחות ובלבד שתקופת ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור.

החזרי מס לרופאים תואר שלישי ברפואה 

 • מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי ברפואה בשנים 2014-2022 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנה לאחר השנה שבה קיבל נקודת זיכוי אחת כאמור.
 • מי שסיים לימודים לתואר אקדמי שלישי במסלול ישיר בשנים 2014-2022 יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת, בשנת המס שלאחר שנת סיום התואר הראשון או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו, וכן למחצית נקודת זיכוי בשנת המס לאחר שנת סיום התואר השלישי או בשנת המס שלאחריה לפי בחירתו.
 • מי שסיים לימודי מקצוע בשנים 2014-2022 וזכאי לתעודת מקצוע, יהיה זכאי למחצית נקודת זיכוי (עד שנת 2016) או 3/4 נקודת זיכוי בשנת 2017 או נקודה אחת החל משנת 2018, בשנת המס שלאחר סיום לימודי המקצוע או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו.
 1. תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ”ה-1985

שיעור הריבית שנקבע בתקנות, לשנת המס 2019, לעניין סעיף 3(ט) לפקודה, בנוגע ליתרות הלוואות, אשר עולות על התקרה הקבועה בתקנות: 3.41%.

לא חל כל שינוי לגבי יתרות הלוואות שאינן עולות על התקרה הקבועה בתקנות. שיעור הריבית שנקבע בתקנות לגבי הלוואות אלו הינו שיעור עליית המדד.

 1. תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ”ו-1986

תוקפה של הוראת השעה מוארך עד 31/12/2020

 1. יישובים הזכאים להקלות במס הכנסה 2019

לאור שינויי חקיקה בנושא הטבות מס ביישובים שהתקבלו בימים האחרונים וטרם פורסמו ברשומות, לפיהם הוארך תוקפן של הטבות מס לחלק מהישובים לחצי שנה, הוחלט כי רשימת הישובים המעודכנת לשנת 2019 תפורסם בהנחיה נפרדת בימים הקרובים, לאחר בחינת הנושא והערכות בהתאם לתיקונים.

מס הכנסה חוברת ניכויים 2019 פורמט word באתר הכלכלן ! ניתן לרכוש את החוברת כולה במחיר 10 שח בלבד ! החוברת בפורמט מלאה לרבות מחשבון נקודות זיכוי של רשות המיסים ! 

מס הכנסה חוברת ניכויים 2019 word טבלאות מס הכנסה להורדה בפורמטים נוחים לביצוע חישובים עם הנחיות רשות המיסים לחישוב מס הכנסה משכר אתר הכלכלן