קצבה מזכה

מודעות גוגל

קצבה מזכה 

סך כל הקצבאות שמקבל אדם למעט קצבה מוכרת

קצבה מוכרת  

"קצבה ‏מוכרת" מוגדרת כחלק מקצבה המשולמת ע"י קופת גמל לקצבה שאינה קרן ‏ותיקה
, הנובע מתשלומים פטורים ( שמקור היו פטורים ).

"תשלומים‏פטורים" מוגדרים כדלהלן:

הפקדות מעביד לקופ"ג לקצבה על חשבון מרכיב תגמולי המעביד, החייבות במס במועד הפקדתן, לפי סעיף 3)ה3( לפקודה בתוספת סכום ששילם העובד, מעבר לשיעור ההפקדה המרבי שהוא מוכפל בשכר הממוצע במשק או בשכרו, כנמוך מבניהם; "השכר ‏הממוצע ‏במשק" כהגדרתו בסעיף 3)ה1)3

כספים שמקורם בכספי פיצויים )בקופה לא משלמת(, אשר המס בגינן שולם, והופקדו בחשבון חדש )בקופה לא משלמת(1 כספים שהועמדו לרשותו של "מוטב" לאחר פטירת עמית )בקופה לא
משלמת( – והופקדו בחשבון חדש )בקופה לא משלמת(1 הפקדות של עמית עצמאי לקופ"ג לקצבה שלגביהן לא היה זכאי לזיכוי לפי סעיף 42א לפקודה או לניכוי לפי סע' 45 לפקודה1
התשלומים הפטורים כאמור לעיל, שהיו בקופת גמל של יחיד בעת שנפטר לאחר גיל 52, זאת בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 9א)ו()2( לפקודה1

מודעות גוגל