מילון הביטוח : פנסיית נכות בקרן פנסיה מקיפה חדשה

פנסיית נכות  בקרן פנסיה היא הכיסוי הביטוחי למקרה של נכות מלאה של העמית ואמורה להבטיח את קיום התא הכלכלי במקרה של יציאת העמית ממעגל העבודה .

שיעור פנסיית הנכות שתשולם לעמית לא תעלה על 75% מהשכר הקובע בקרן הפנסיה.

ב נוסף , במקרה של נכות מלאה , הקרן תשחרר את העמית מתשלום דמי הגמולים ותשלם את עלות הפרמיה החודשית בעצמה לחשבון העמית .

בעת קבלת הדוח התקופתי מקרן הפנסיה רצוי ואף חובה לחון את אחוז הכיסוי לנכות ולעדכן אותו בהתאם לצורכי המבוטח .

הודות לעלות הנמוכה יחסית של עלות הביטוח ההדדי בקרן הפנסיה המקיפה מקובל לבטח את העמית בביטוח מקסימלי למעט במקרים בהם כבר קיים כיסוי אבדן כושר עבודה מיטבי במקום אחר.