מילון הביטוח : פנסיית נכות בקרן פנסיה מקיפה חדשה

הכלכלן 2018

הכלכלן האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית אתר בלתי תלוי לנושאי פנסיה ביטוח קופות גמל וזוכיות ביטוח לאומי

מודעות גוגל

פנסיית נכות  בקרן פנסיה היא הכיסוי הביטוחי למקרה של נכות מלאה של העמית ואמורה להבטיח את קיום התא הכלכלי במקרה של יציאת העמית ממעגל העבודה .

שיעור פנסיית הנכות שתשולם לעמית לא תעלה על 75% מהשכר הקובע בקרן הפנסיה.

ב נוסף , במקרה של נכות מלאה , הקרן תשחרר את העמית מתשלום דמי הגמולים ותשלם את עלות הפרמיה החודשית בעצמה לחשבון העמית .

בעת קבלת הדוח התקופתי מקרן הפנסיה רצוי ואף חובה לחון את אחוז הכיסוי לנכות ולעדכן אותו בהתאם לצורכי המבוטח .

הודות לעלות הנמוכה יחסית של עלות הביטוח ההדדי בקרן הפנסיה המקיפה מקובל לבטח את העמית בביטוח מקסימלי למעט במקרים בהם כבר קיים כיסוי אבדן כושר עבודה מיטבי במקום אחר.

 

מודעות גוגל