דמי הבראה 2016

הכלכלן 2018

הכלכלן האתר האובייקטיבי למודעות פנסיונית אתר בלתי תלוי לנושאי פנסיה ביטוח קופות גמל וזוכיות ביטוח לאומי

מודעות גוגל

דמי הבראה 2016

בשנת 2016 חל ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר גובה השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה של עובדיו.  גובה דמי הבראה 2016 נקבע לפי ותק ועלות יום הבראה שקבע המחוקק . ביום 29.6.15 נחתם הסכם קיבוצי עם ההסתדרות לפיו גובה דמי ההבראה, השתתפות המפעל בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו תהיה 378 ש"ח לכל יום הבראה.
כללים לקבלת דמי הבראה 2016

שנות עבודה ימי הבראה  תשלום כולל 
1 5 1890
2 6 2268
3 6 2268
4 7 2646
5 7 2646
6 7 2646
7 7 2646
8 7 2646
9 7 2646
10 7 2646
11 8 3024
12 8 3024
13 8 3024
14 8 3024
15 8 3024
16 9 3402
17 9 3402
18 9 3402
19 9 3402
20 10 3780

א. קצובת ההבראה תינתן לעובדים במשרה מלאה ובעבור עבודה בפועל (אלא אם נקבעה בהסכם קיבוצי החל על העובד הוראה עדיפה) בשיעורים הבאים:

 

ב. עובד יהיה זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת העבודה הראשונה במקום עבודתו. לאחר שנת העבודה הראשונה יהיה זכאי העובד גם לחלק היחסי עבור חלק מהשנה.

3. בקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד, אך מובאת בחשבון תקופת חופשת הלידה.

4. דמי ההבראה הם בסכום אחיד ואין חובה על העובד להציג קבלה המעידה על תשלום בגין הבראה.

5. קצובת ההבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ (יוני – ספט'), אלא אם הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

6. לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

7. יצוין עוד כי העובד יהיה זכאי לדמי הבראה גם לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את דמי ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו.

החזרי מס הכנסה לשכירים

http://www.wesave.info

מודעות גוגל